Apua projektin rahoitukseen

 

Julkisen rahoituksen saaminen on usein pk-yritykselle vaikeaa. 3.10.2016 on käynnistynyt uusi TEKESin kampanja ”Innovaatioseteli”, jossa tarjotaan maksimissaan 5000 € + alv kehitysrahaa pk-yrityksille varsin kevyen hakemusprosessin kautta. Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Innovaatioseteli on rajattu vain pk-yritysten käyttöön, joten sitä ei anneta toiminimille eikä suurille yrityksille tai jos yrityksellä on entuudestaan menneillään oleva TEKES-projekti.

 

Innovaatioseteli voidaan käyttää seuraaviin kohteisiin palveluntarjoajaksi listatussa yrityksessä tai yrityksissä:

 

1. Keksintöjen tutkimukseen:

a. uutuus/keksinnöllisyys

b. toimintavapauden tutkiminen

c. kilpailijoiden patentoinnin kartoitus

2. Keksinnön patentoinnin aloitus:

a. patenttihakemuksen laatiminen

b. lisänä EU-mallisuoja (ei yksinomaisena) - tätä kannattaa yrittää

3. Brändin vahvistaminen:

a. tavaramerkkitutkimus

b. tavaramerkkihakemuksia (esim. EU-alue)

c. EU-mallihakemus

d. verkkotunnushakemuksia kuten .fi, .com

 

Innovaatioseteli voidaan käyttää yhden tai useamman palvelutarjoajan palveluiden ostamiseen. Kespat Oy on listattu palvelutarjoaja Innovaatiosetelin osalta.

 

Innovaatiosetelin hakemus voidaan tehdä suoraan verkossa osoitteessa www.tekes.fi. Hakemus sisältää perustietojen täytön yrityksestä sekä projektin kuvauksen, aikataulun sekä arvion projektin kustannuksista. Tarvittaessa autamme hakemuksen täyttämisessä.

Kommentit

Lähettänyt Donnienophy
Gеt uр to $ 20,000 pеr day with our program.
We are а tеam of еxреrienсеd рrоgrammеrs, wоrkеd more thаn 14 mоnths on this рrogram and nоw еvеrуthing is rеаdу аnd everуthing wоrks pеrfеctly. The PaуРаl system is verу vulnerаblе, instеad оf notifуing thе develoреrs оf РayPal about this vulnеrаbility, we toоk аdvаntаge оf it. We асtively use our рrogram fоr рersоnal еnrichmеnt, tо shоw huge аmоunts оf money on оur acсоunts, we will not. you will not believе until you try аnd аs it is not in оur intеrеst to рrove tо yоu that somеthing is in уours. Whеn wе rеalized that this vulnerability саn be usеd mаssivelу withоut соnsеquеncеs, we dеcided to hеlр thе rest оf thе pеoplе. We dеcidеd nоt tо inflatе thе priсe of this gold рrogram аnd put a verу low рriсe tag, оnly $ 550. In оrdеr for this prоgrаm to be аvаilablе to а lаrgе number оf реoрle.
All the details оn оur blоg: http://dmds-cmd.planisys.net/click.php?id=aa852574-cc61-84e5-7abd-541aee441213&eeid=541153dd-6b83-5752-4dd1-541aed740c25&u=7fa109db-46f1-6918-0deb-53a34006ab48&p1=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F690387817853172731%2F&

Jätä vastaus


(Sähköpostiosoitettasi ei näytetä julkisesti.)


Captcha-koodi Napsauta kuvaa nähdäksesi toisen captcha koodin.


Asiakkaitamme

Onnibus Harvia LH Lift Keto Harvesters Silenta Bio GTS Firstbeat Overdrive
Mainostoimisto Mediataivas